Regulamin festiwalu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W I OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU ZIELARSTWA W ŁAGOWIE
 
ORGANIZATORZY:
 
 1. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Wspierania Małych Producentów Żywności „Eko Bazar” Piotrów Podłazy, 26-025 Łagów
 2. Urząd Gminy Łagów Ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
 
 
DATA I MIEJSCE:
 

7  lipca  2018 r., Łagów, woj. Świętokrzyskie (Rynek)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY
 1. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach należy dokonać poprzez Formularz zgłoszenia dostępny na stronie http://www.festiwalzielarski.pl. w zakładce: REJESTRACJA. Zgłoszenia przyjmowane są  do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa najmu stoiska należy dokonać poprzez nadesłanie na adres mailowy ORGANIZATORA:beatacichopek@o2.pl  wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc.
 3.  O wcześniejszym zakończeniu rejestracji Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Formularze z brakującymi danymi osobowymi nie będą przyjmowane.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za uczestnictwo w warsztatach/kiermaszu do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz zabrania ze sobą potwierdzenia wpłaty.
 
OPŁATA ZA STOISKO/UCZESTNICTWO W WARSZTATACH:
 
 1. Opłaty za stoisko/ Uczestnik wnosi po uzyskaniu potwierdzenia przez Organizatora  o zakwalifikowaniu do wybranej formy udziału w imprezie.
 2. Wysokość opłat za poszczególne warsztaty/wykłady określona jest w Planie Warsztatów dostępnym na stronie. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Opata za powierzchnię pod własne stoisko wystawiennicze wynosi:
  1.  Powierzchnia  3 m x 3 m , cena:  50 zł netto + Vat,
  2. Opłata dotyczy dwóch dni wystawienniczych i nie ulega zmianie bez względu na ilość wykorzystanych dni .
  3. Wystawca we własnym zakresie zapewnia sobie namiot, stolik, krzesła i inne elementy wyposażenia stoiska.
 4. Przekazanie powierzchni wystawienniczej /dopuszczenie do udziału w warsztatach i wykładach nastąpi pod warunkiem uregulowania wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa.
 
REZYGNACJA
 
 1. Każdy zgłaszający ma prawo do odwołania swego udziału w imprezie.
 2. Odwołanie uczestnictwa wymaga zgłoszenia w formie pisemnej. Za pisemną formę uważa się przesłanie rezygnacji w formie elektronicznej (na adres: beatacichopek@o2.pl )
 3. Bez zgody Organizatora wystawca nie jest uprawniony do oddawania innym podmiotom powierzchni wystawienniczej lub jej części w podnajem albo do nieodpłatnego używania.
 
 1. Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił swój udział na podstawie Formularza zgłoszeniowego.
 
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK

 
 1. Stoisko wystawiennicze powinno być gotowe i pojazd wystawcy powinien być odstawiony na  wskazane miejsce parkingowe najpóźniej do godz. 11.00. Po godz.11.00 nie będzie możliwości wjazdu na płytę Rynku.
 2. Stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających od godz. 12.00 do godz. 18.00.
 3. Wystawcy są zobowiązani:
  1. przed rozpoczęciem festiwalu - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska;
  2. po zakończeniu festiwalu - do usunięcia ze stoiska wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu najpóźniej do godz. 22.00 w dniu Festiwalu.
 4. Pozostawione bez powiadomienia ORGANIZATORA elementy obudowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez uczestnika festiwalu w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone.
 
BEZPIECZEŃSTWO
 
 1. W salach wykładowych obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników Festiwalu, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego, ani te spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu.
 2. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Festiwalu (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.) na okres trwania festiwalu
 3. Uczestnik/Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu Organizatora (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Oceny szkód dokonuje przedstawiciel Organizatora w obecności Uczestnika/Wystawcy lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Uczestnik festiwalu powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego Regulaminu.
 3. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

Patronaty i Partnerzy

 • Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 • Marszałek Adam Jarubas

Kontakt

  e-mail: info@festiwalzielarski.pl

  609 822 302

   Łagów, woj. Świętokrzyskie (Rynek)